Dokumenty do wyceny

Lista dokumentów i danych dotyczących nieruchomości potrzebnych do wyceny:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • Numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny nabycia
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Mapa zasadnicza lub ewidencyjna
 • Decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę  (jeżeli zostały wydane)
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 • Numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny nabycia
 • Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków
 • Mapa zasadnicza lub ewidencyjna
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Pozwolenie na budowę,
 • Zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie obiektu,
 • Dokumentacja techniczna budynku (projekt, opis techniczny, zestawienie powierzchni,
  inwentaryzacja)
 • W przypadku obiektu w budowie – kosztorys
 • W przypadku nieruchomości komercyjnych wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości oraz umowy najmu/dzierżawy.

Nieruchomość lokalowa

 • Numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Rzut lokalu
 • Kartoteka lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • Numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Rzut lokal
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu.

Określenie wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie
z nieruchomości:

 • Numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Mapa zasadnicza z przebiegiem/lokalizacją urządzenia przesyłowego
 • Decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę  (jeżeli zostały wydane)
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Informacje techniczne dot. samego urządzenia przesyłowego – data posadowienia urządzenia na nieruchomości lub data wydania pozwolenia na budowę urządzenia przesyłowego,
  charakterystyka urządzenia np. gazociąg wysokość ciśnienia, średnica 150, linia wysokiego
  napięcia 110kV.